Atelier Sam Ponette

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Atelier SamPonette

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21/01/2018.

1. Algemene voorwaarden offerte 

Artikel 1:
Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud (prijs, aantal, leveringstermijn, leveringsvoorwaarden, enz.) en zijn zonder verplichting vanwege Atelier SamPonette. Opdrachten die niet in de offerte gespecifieerd zijn, zullen door Atelier SamPonette worden aangerekend als meerwerken.

Artikel 2:
Alle ontwerpen, documenten, schetsen, tekeningenen stalen blijven eigendom van Atelier SamPonette en zijn beschermd door de intellectuele rechten. Indien de ontwerpen echter door de klant worden aangeleverd, blijven deze intellectuele eigendommen volgens de geldende wetgeving bij de klant. De klant garandeert over de nodige intellectuele rechten te beschikken met betrekking tot de inhoud die hij/zij aanlevert of aan Atelier SamPonette overmaakt en laat Atelier SamPonette toe om deze te gebruiken en te bewerken.

Artikel 3:
Bij overhandiging aan de klant mogen offertes niet misbruikt worden, noch doorgegeven worden noch door de klant noch door derden.

Artikel 4:
Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Artikel 5:
Na plaatsing of levering van de goederen gaat het risico over op de klant.

Artikel 6:
Een offerte blijft 30 dagen geldig.

Artikel 7:
Elke overeenkomst met Atelier SamPonette wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten.


2. Algemene voorwaarden factuur

Artikel 1:
De factuur dient betaald te worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurnummer en de volledige gegevens van de klant of zoals vooraf schriftelijk overeen gekomen.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 2:
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3:
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. 

Andere gebreken moet de koper binnen de week na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden en binnen een termijn van 2 maanden na in ontvangstname van de goederen. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant Atelier SamPonette op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 4:
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Atelier SamPonette een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 5:
Atelier SamPonette kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een project technisch niet haalbaar blijkt te zijn of door overmacht vertraging heeft of niet kan doorgaan. Atelier SamPonette kan dan ook beslissen om op elk moment een project stop te zetten. Een schadevergoeding is hier dan ook nooit van toepassing ten opzichte van de klant.

Artikel 6:
Alle ontwerpen, documenten, schetsen, tekeningen en stalen blijven eigendom van Atelier SamPonette en zijn beschermd door de intellectuele rechten. Indien de ontwerpen echter door de klant worden aangeleverd, blijven deze intellectuele eigendommen volgens de geldende wetgeving bij de klant.

Artikel 7:
Afgeleverde werken kunnen gebruikt worden als online en offline promotiemateriaal, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8:
Elke overeenkomst met Atelier SamPonette wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen (voor wat het vredegerecht betreft het 1ste kanton) en Brussel (voor wat het vredegerecht betreft het 4de kanton) zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten.


3. Algemene voorwaarden uitvoering 

Artikel 1:
Atelier SamPonette zal elke opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen. De opdracht is een inspanningsverbintenis en geeft geen garantie op het bereiken van een bepaald resultaat. 

Artikel 2:
De klant blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de aanlevering en inhoud van uw bestanden, Atelier SamPonette kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde bestanden. 

Artikel 2:
Materialen door de klant aangeleverd, worden door Atelier SamPonette zo goed mogelijk behandeld, maar Atelier SamPonette is niet aansprakelijk voor schade aan dit materiaal. Atelier SamPonettekan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mindere kwalitatieve resultaten als gevolg van aangeleverd materiaal door de klant.